o projekcie

SPRÓBUJMY SIĘ ZROZUMIEĆ

Projekt "Spróbujmy się zrozumieć" to projekt innowacyjny testujący, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.

Numer projektu: WND-POKL.06.02.00-02-109/11

Główną grupą docelową projektu są osoby Niesłyszące, które chcą podnieść swoją aktywność zawodową i społeczną. Projekt skierowany jest również do wszelkich instytucji publicznych i niepublicznych związanych ze środowiskiem osób Niesłyszących.

Celem projektu jest wypracowanie nowoczesnych metod i narzędzi, które pozwolą nie tylko na aktywizację osób Niesłyszących, ale także zwiększą świadomość i otwartość w środowisku osób słyszących, dając podstawę do łatwiejszej, lepszej i dzięki temu bardziej trwałej współpracy.

Produktem finalnym projektu będzie wypracowanie i testowe wdrożenie nowatorskiego innowacyjnego pakietu "Aktywność bez barier" składającego się z:

  • Programów szkoleń tradycyjnych w PJM "Język polski jako język obcy" oraz "Społeczna aktywność".
  • Programów 10 szkoleń e-learningowych w PJM podnoszących kompetencje zawodowe
    i kompetencje kluczowe osób niepełnosprawnych słuchowo (dla sprawdzenia poprawności rozwiązań wersje testowe 2 szkoleń będą przygotowane również w wersji tradycyjnej).
  • Programu szkolenia PJM dla trenerów.
  • Programu szkoleń dla pracowników instytucji rynku pracy i pracodawców zatrudniających/chcących zatrudniać osoby głuche i słabosłyszące.
  • Poradnika trenera osób niepełnosprawnych słuchowo.
  • Słownika PJM w formie DVD.
  • Koncepcji portalu dla osób niesłyszących zawierającego w PJM kursy zawodowe oraz informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej i sytuacji na rynku pracy.
  • Modelu współpracy między publicznymi i niepublicznymi instytucjami rynku pracy w zakresie wsparcia osób Głuchych.

Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r.